پیغام مدیر :
با سلام خدمت شما بازديدكننده گرامي ، خوش آمدید به سایت من . لطفا براي هرچه بهتر شدن مطالب اين وب سایت ، ما را از نظرات و پيشنهادات خود آگاه سازيد و به ما را در بهتر شدن كيفيت مطالب ياري کنید.
 
آمار
امروز : 1
ديروز : 0
افراد آنلاين : 1
همه : 77
 
علوم تغذيه، پزشكي
نوشته شده در ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
ساعت : ۰۶:۱۱:۰۷
نویسنده : مديسين پژوه
نظرات (0)

ﻛﺎرﺑﺮد ﻛﻮآﻧﺰﻳﻢ 10  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺟﺰ زﻳﺴﺖ ﻓﻌﺎل در ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ   

اﺻﻠﻲ ،1 ﻧﺴﻴﻢ ﺧﻮرﺷﻴﺪﻳﺎن ﻋﺮب 1 ﻣﺠﺘﺒﻲ ﻳﻮﺳﻔﻲ ﺣﺒﻴﺒﻲ 1   ﺳﻴﺪه ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ، 1  ﺣﺴﻴﻦ، ،   2 ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻛﻮﺷﻜﻲ  داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮي ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﻳﻊ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ، .1 ﻏﺬاﻳﻲ،ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  داﻧﺸﻜﺪ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ، ﻏﺬاﻳﻲ، ه ﻋﻠﻮم ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺻﻨﺎﻳﻊ  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان  ﺗﻐﺬﻳﻪ .2 دﻛﺘﺮاي ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ، ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﮔﺮوه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ، اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت   اي و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﺸﻮر، داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ،ﺗﻬﺮ اﻳﺮان ان،               ) ﭘﺬﻳﺮش 94/6/7 : ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ ﺗﺎرﻳﺦ  :  /12/9 (94                         ﭼﻜﻴﺪه   ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬاﻫﺎي ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ ﻓﺮاﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻏﺬا،  ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎ و  ﺣﻮزه ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻳﻜﻲ از  ﺳﺎل ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ رﺷﺪ روز اﻓﺰوﻧﻲ را در   ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد وﻳﮋﮔﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮاﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار  اﻧﺪ  . Q ﻛﻮاﻧﺰﻳﻢ ﭼﺮﺑﻲ 10 ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺒﻪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻲ ﻣﺤﻠﻮل در  اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺪن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد  . Q ﻛﻮاﻧﺰﻳﻢ 10  ﻳﻚ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژي در ﺳﻠﻮل و اﺛﺮات ﻣﻔﻴﺪي در ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺪن ، دارد  .دارد اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ وﺟﻮد   . Q ﻣﻐﺰﻫﺎي ﺧﻮراﻛﻲ و ﺑﺮﺧﻲ روﻏﻦ ﻫﺎ ﻣﻨﺎﻳﻊ ﻏﻨﻲ از ،  ﻣﺎﻫﻲ، ﮔﻮﺷﺖ 10  ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻘﺎدﻳﺮ   ﻣﻴﻮه ﻫﺎ و ﻏﻼت ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ،  ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت، ﻛﻤﺘﺮي از آن در ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻟﺒﻨﻲ ﺷﻮد  . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان آن در ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﻨﺸﺎ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺎده اوﻟﻴﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد . Q ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ درﻳﺎﻓﺖ روزاﻧﻪ 10 ﻣﻴﻠﻲ3 -6 ﺗﻨﻬﺎ،  اﺳﺖ ﮔﺮم   . ﻣﻘﺪار درﻳﺎﻓﺖ روزاﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ   .  ﻛﻠﻴﺪ واژه ﮔﺎن : Q ﻛﻮآﻧﺰﻳﻢ 10 ﭘﺎﻳﺪاري ﺳﺎزي ،  

:: موضوعات مرتبط:
:: برچسب‌ها: ،
 علوم غذايي، علوم تغذيه
نوشته شده در ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
ساعت : ۰۵:۵۵:۳۱
نویسنده : مديسين پژوه
نظرات (0)

ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺮان

سال يازدهم، شماره دو، زمستان 95، صفحات 59 تا 66

 

ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯽ بارهنگ كوردي و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري مواد غذايي (شير)

اسماعيل لطفي1، بهناز بازرگاني گيلاني2

1-دانشجوي گروه علوم مواد غذايي و تغذيه، دانشكده دامپزشكي دانشگاه بوعلي سينا، همدان، ايران

2-متخصص بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي، دانشكده دامپزشكي دانشگاه بوعلي سينا، همدان، ايران

تاريخ دريافت: 11/08/1395                                                                                   تاريخ پذيرش: 16/10/1395

چكيده

ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﺪف: اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎره "بارهنگ" در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ اﯾﺮان، از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯽ بارهنگ ﮔﻮﻧﻪ بارهنگ كوردي با نام علمي “Plantago Major-L” بومي مناطق شمالي استان كردستان با نام محلي "ركيشه"  ﺑﺮ روي ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس ، اﺷﺮﯾﺸﯿﺎﮐﻠﯽ و ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا آﻟﺒﯿﮑﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺮﺳﻮم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.  

ﻣﻮاد و روشﻫﺎ: در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺄﺛﯿﺮ 31 mg/ml ﻋﺼﺎره بارهنگ كوردي در ﻣﺤﯿﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﯾﺴﮏ ﻫﺎي ﮐﺎﻏﺬي و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ( ﺑﺮ رويMIC) ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎزدارﻧﺪه اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس و اﺷﺮﯾﺸﯿﺎﮐﻠﯽ و ﻗﺎرچ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا آﻟﺒﯿﮑﺎﻧﺲ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺳﭙﺲ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﻋﺼﺎره ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي  ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ، ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺣﺴﯽ ﺷﯿﺮ ﻃﯽ ﻣﺪت 7 روز ﻧﮕﻬﺪاري در دﻣﺎي 4، 25 و 37 درجه سانتي گراد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﯿﺮ ﻓﺎﻗﺪ ﻋﺼﺎره ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. 

ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ: ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯽ بارهنگ كوردي داراي اﺛﺮات ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺑﺮ روي اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس ، اﺷﺮﯾﺸﯿﺎﮐﻠﯽ و ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا آﻟﺒﯿﮑﺎﻧﺲ ﺑﻮد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي  ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮ را روي MIC ﮐﻪ در روش ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮ را ﺑﺮ اﺷﺮﯾﺸﯿﺎﮐﻠﯽ و اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس  ﻋﺼﺎره 0/15 g/ml داﺷﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯽ بارهنگ كوردي ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در زﻣﺎن ﺳﺎﻋﺖ در ﺷﯿﺮ ﺷﺪ .در ﺷﯿﺮ ﻧﯿﺰ 72 ،48 ،24 ،12 ،6 ﻫﺎي ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ دﻣﺎ روي رﺷﺪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا آﻟﺒﯿﮑﺎﻧﺲ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮده ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ دﻣﺎ رﺷﺪ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻣﺬﮐﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ. از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﺼﺎره ﺑﺮ اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس ﻣﻌﻨﯽ دارﺗﺮ از اﺷﺮﯾﺸﯿﺎﮐﻠﯽ ﺑﻮد. 

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي: در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﻣﻬﺎري ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯽ بارهنگ كوردي ﺑﺮ رﺷﺪ اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس، اﺷﺮﯾﺸﯿﺎﮐﻠﯽ و ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا آﻟﺒﯿﮑﺎﻧﺲ در ﺷﺮاﯾﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و ﻧﯿﺰ در ﺷﯿﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﮔﯿﺎﻫﯽ در ﺟﻬﺖ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ از رﺷﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰا اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎره و دﻣﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮ ﻣﻬﺎرﮐﻨﻨﺪﮔﯽ رﺷﺪ pH ﻫﺎي بارهنگ كوردي در ﮐﻨﺎر ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر، در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮر(اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻫﺎ) ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. 

واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪي: ﻋﺼﺎره بارهنگ كوردي ، اﺛﺮ ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ، ﺷﯿﺮ، اﺛﺮ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ

:: موضوعات مرتبط:
:: برچسب‌ها: ،
 [ ۱ ]